တ႐ုတ္တြင္ လူဦးေရတိုးတက္မႈႏႈန္းက်ဆင္း
Recent News


ဗဟိုစာရင္းအင္းဗ်ဴ႐ို၏  ထုတ္ ျပန္ခ်က္အရ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း  ကေလးေမြးဖြားမႈဦးေရ ၁၇ ဒသမ ၂၃ သန္းရွိခဲ့ၿပီး  ေမြးဖြားမႈႏႈန္း မွာ ၁ ဒသမ ၂၄ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ  ရွိခဲ့ သည့္အတြက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ (၁ ဒသမ ၄၆ ရာခိုင္ႏႈန္း) ထက္ပို၍ေလ်ာ့နည္းခဲ့ ေၾကာင္းသိရပါသည္။  ႏွစ္စဥ္လူဦးေရ ၆၃၀၀၀၀ ခန္႔ က်ဆင္းေနၿပီး တ႐ုတ္ အေနျဖင့္ လူဦးေရက်ဆင္းလာမႈအေပၚ ေျဖရွင္းရန္ လိုအပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ကေလးေမြးဖြားႏိုင္သည့္ အမ်ိဳးသမီးဦးေရမွာ (အသက္၁၅ ႏွစ္မွ ၄၉ ႏွစ္အတြင္း) ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွစ၍ ႏွစ္စဥ္ငါးသန္းခန္႔ က်ဆင္းေနၿပီး အသက္ ၂၀ မွ ၂၉ ႏွစ္ အမ်ိဳးသမီးဦးေရ မွာလည္း ၁ ဒသမ ၅ သန္းက်ဆင္းေန ျခင္းသည္ အဓိကအေၾကာင္းရင္းမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ထို႔ျပင္ လက္ထပ္ၿပီးစုံတြဲမ်ား သည္ စီးပြားေရးႏွင့္လူမႈေရးဖိအားမ်ား ေၾကာင့္ ကေလးတစ္ဦးသာ ေမြးဖြားလို ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏွစ္၀က္မွစတင္၍ မိသားစုတြင္ ကေလးႏွစ္ဦးယူခြင့္ ျပဳခဲ့ေသာ္လည္း လူမႈေရး အခက္အခဲမ်ားျဖစ္သည့္ ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ က်န္းမာ ေရး၊ ပညာေရး စသည့္ ကုန္က်စရိတ္ ႀကီးျမင့္ျခင္း၊ အလုပ္လုပ္သည့္မိခင္မ်ား အတြက္ childcare center မ်ားရွားပါးမႈ၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ပတ္ သက္၍   ဖိအားေပးခံရျခင္း    စသည့္ အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ေမြးဖြားမႈႏႈန္းျမင့္ တက္မလာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ထို႔ေၾကာင့္ အစိုးရမွ လုံေလာက္ သည့္ အားေပးကူညီမႈမ်ားမျပဳလုပ္ပါက လာမည့္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားတြင္ ႏွစ္စဥ္ လူဦးေရ  သံုးသိန္းမွ   ရွစ္သိန္းၾကား က်ဆင္းေနၿပီး ယခုလူဦးေရ ၁ ဒသမ ၃၉ ဘီလီယံမွ ၂၀၆၇ ခုႏွစ္တြင္ လူဦး ေရ တစ္ဘီလီယံအထိ ေရာက္ရွိသြား ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ေမြးဖြားႏႈန္း က်ဆင္းေနျခင္းသည္ အသက္အရြယ္ ႀကီးလာသူ လူဦးေရ တိုးျမင့္ေနျခင္း ထက္ပို၍ အေလးထားေဆာင္ရြက္ရမည့္ စိန္ေခၚမႈတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း သုံးသပ္ထားသည္။

Sourced from Ministry Of Commerce