၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ကမၻာ့ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား အေျခခိုင္ခိုင္မာမာျဖင့္ တာထြက္မည္
Recent News


ကမၻာ့ႏုိင္ငံအမ်ားစုတြင္ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား အရွိန္ အဟုန္ရလာၿပီး ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအတြင္း တိုးတက္မႈအျမင့္ ဆံုးအေနအထားကို ရရွိထားသျဖင့္ ကမၻာတစ္လႊားရွိ စက္႐ုံ အမ်ားစုမွာ ယခုႏွစ္တြင္ ခိုင္ခိုင္မာမာျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို စတင္သြားမည္ျဖ စ္ေၾကာင္း ႐ိုက္တာသတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ဥေရာပႏွင့္ အာရွေဒသတို႔တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ စစ္တမ္းမ်ားအရ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ထုတ္ကုန္မ်ားမွာ  အေျခခံခိုင္မာလ်က္ရွိၿပီး ယခုႏွစ္အတြင္း ကမၻာ့ကုန္ထုတ္ လုပ္မႈလုပ္ငန္းတစ္ခုလံုးသည္ တစ္ေျပးညီ တိုးတက္လာ လိမ့္မည္ဟူေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို ပိုမိုခိုင္မာလာေစခဲ့သည္။ ထုိကဲ့သို႔ တိုးတက္လာမႈေၾကာင့္ ကမၻာ့စေတာ့ေစ်းကြက္ အမ်ားအျပားကို စံခ်ိန္တင္သို႔မဟုတ္ စံခ်ိန္တင္နီးပါး တိုး တက္ေစႏိုင္သည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္က ယူ႐ိုဇုန္စီးပြားေရး သည္ အံ့ၾသဖြယ္ ေကာင္းေအာင္ ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္တြင္လည္း ထုိကဲ့သို႔ တိုးတက္လာမည့္ လကၡဏာမ်ားရွိလာသည္ကို ဥေရာပဗဟုိ ဘဏ္က ႀကိဳဆိုေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။
          ယူ႐ိုဇုန္အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံ ၁၉ ႏုိင္ငံပါ၀င္ေသာအုပ္စု၏ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမွာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အ၀င္တြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳး ထြန္းကားလ်က္ရွိၿပီး ဇန္န၀ါရီလတြင္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈမွာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ အတြင္း လအလိုက္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ အျမင့္ ဆံုးျဖစ္ခဲ့သည္။ ေဖေဖာ္ ၀ါရီလမွာလည္း အလုပ္အကိုင္ ေကာင္းမည့္ အလားအလာကို ၫႊန္ျပေနၿပီး အမွာစာသစ္မ်ား လည္း စံခ်ိန္တင္လုနီးပါး ျမင့္တက္လ်က္ရွိသည္။ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွာလည္း အနည္းဆံုးငါးႏွစ္အတြင္း အလား အလာအေကာင္းဆံုးျဖစ္ေနသည္။ အာရွေဒသ တြင္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈအခိုင္အမာဆံုး တိုး တက္ေနသည္မွာ နည္းပညာပို႔ကုန္ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည္။ စမတ္ဖုန္းမ်ား  အဆင့္ျမႇင့္တင္မႈ၊ စက္မႈသံုးစက္႐ုပ္မ်ား၊ ကားႏွင့္ ဘစ္ကြိဳင္ကဲ့သို႔ေသာ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေငြေၾကးမ်ားကုိ ဖန္တီးရန္ ယႏၱရားမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳ မည့္ပစၥည္းအျဖစ္ ၀ယ္လိုအား ျမင့္မားလာသည့္အတြက္ တစ္ပိုင္းလွ်ပ္ကူး ပစၥည္းမ်ား၏ ေရာင္းလိုအားမွာ ဆက္လက္ျမင့္တက္လ်က္ ရွိသည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္လည္း မားကစ္ႏွင့္ နီေကးတို႔၏ စားသံုးသူအၫႊန္းကိန္းမွာ ေလးႏွစ္အတြင္း အျမင့္ဆံုးျဖစ္ခဲ့သည္
တ႐ုတ္(တုိင္ေပ)၏စားသံုးသူ အၫႊန္းကိန္းမ်ားသည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွစ၍ ျမင့္တက္ခဲ့သည္။ ေတာင္ကိုရီးယား ႏိုင္ငံမွာလည္း ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ အမွာစာမ်ား ျမင့္တက္မႈ ေၾကာင့္ စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္မႈျပန္လည္ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။
         ေလထုညစ္ညမ္းမႈႏွင့္ ဘ႑ာေရး စြန္႔စားမႈမ်ားကို ႏွိမ္နင္းလ်က္ရွိေသာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၌ပင္လွ်င္ ဇန္န၀ါရီလ အတြင္းက စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္မႈမ်ား ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေကာင္းမြန္လ်က္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထုိသို႔ႏွိမ္နင္းမႈက ေနာက္ဆံုးတြင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း  ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ဖိအားေပးလာႏုိင္ေၾကာင္း စီးပြားေရးပညာရွင္တို႔က ယူဆ ထားသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အာရွစီးပြားေရးမ်ား၏ အလားအလာမွာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ကုန္သြယ္ေရးကိုယ္က်ိဳး စီးပြားကာကြယ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ စိုးရိမ္မႈ မ်ားေၾကာင့္ ေမွးမွိန္ေနဆဲျဖစ္သည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ထရမ့္အစိုးရသည္ ယခင္ႏွစ္က ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေျပာခဲ့ေသာစကားမ်ားကို လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္လာသည့္အတြက္  ယခုကဲ့သို႔ စိုးရိမ္ရျခင္းျဖစ္္သည္။

Sourced from Ministry Of Commerce