ဂ်ပန္နိုင္ငံသားႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယား နိုင္ငံသား သာမာန္ နိုင္ငံကူး လက္မွတ္ ကိုင္ေဆာင္သူ ကမၻာလွည့္ ခရီးသြားမ်ားအား ျပည္ဝင္ ဗီဇာ ကင္းလြတ္ခြင့္ဆိုင္ရာ ျပင္ဆင္ခ်က္ ထုတ္ျပန္ျခင္း
Hot News


၁။ ျမန္မာနိုင္ငံသို႔ လာေရာက္မည့္ ဂ်ပန္ႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယား နိုင္ငံသား သာမန္ နိုင္ငံကူး လက္မွတ္ ကိုင္ေဆာင္သူ ကမၻာလွည့္ ခရီးသည္မ်ားအား ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၁) ရက္ေန႔ မွစ၍ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၃၀) ရက္ေန႔ အထိ စမ္းသပ္ ကာလ (၁) ႏွစ္ သတ္မွတ္၍ ျပည္ဝင္ ဗီဇာ ကင္းလြတ္ခြင့္ ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ သြားေရာက္သူမ်ား အေနျဖင့္ သိရွိ လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အခ်က္မ်ားအား ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

၂။ ယခင္ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အခ်က္မ်ားအနက္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္ (၂) ခ်က္ အား ပယ္ဖ်က္ပါေၾကာင္း အသိေပး အပ္ပါသည္-

(က) သက္ဆိုင္ရာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္၊ ေရဆိပ္၊ ကုန္းလမ္း ဂိတ္မ်ားသို႔ ေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္ Show Money အျဖစ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁၀၀၀) ျပသနိုင္ ရမည္၊

(ခ) တစ္လ အတြင္း အသုံးျပဳနိုင္မည့္ အျပန္ ခရီးစဥ္ အတြက္ ေလယာဥ္လက္မွတ္ (သို႔မဟုတ္) အျခား နိုင္ငံတစ္ခုခုသို႔ ဆက္လက္ ထြက္ခြာမည့္ ေလယာဥ္လက္မွတ္ကို ျပသနိုင္ရမည္၊

၃။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ သာမန္ နိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ကိုင္ေဆာင္ေသာ ဂ်ပန္ႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယား နိုင္ငံသား ကမၻာလွည့္ ခရီးသည္မ်ား အေနျဖင့္ ျပည္ဝင္ ဗီဇာ ကင္းလြတ္ခြင့္ျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ရာတြင္ သိရွိ လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ျပင္ဆင္ အတည္ျပဳၿပီး အခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါ အတိုင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ ေၾကညာအပ္ပါသည္-

(က) အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဝင္/ထြက္ေပါက္မ်ား အျဖစ္ သတ္မွတ္ ထားေသာ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ ေနျပည္ေတာ္ ေလဆိပ္မ်ားမွ လည္းေကာင္း၊ ရန္ကုန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေရဆိပ္မွ လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာ-ထိုင္း နယ္စပ္ရွိ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကုန္ပိုင္း ဝင္/ထြက္ေပါက္မ်ား ျဖစ္ေသာ တာခ်ီလိတ္၊ ျမဝတီ၊ ေကာ့ေသာင္း၊ ထီးခီးတို႔မွ လည္းေကာင္း ဝင္ခြင့္ျပဳမည္၊

(ခ) အလည္အပတ္ ဝင္ေရာက္ျခင္း အတြက္သာ ခြင့္ျပဳမည္ ျဖစ္ၿပီး Tourist Visa တစ္မ်ိဳးတည္း အတြက္သာ ျဖစ္သည္၊

(ဂ) Tourist Visa (အခမဲ့) ျဖင့္ ဝင္ေရာက္လာေသာ ဂ်ပန္ႏွင့္ ေတာင္ ကိုရီးယား နိုင္ငံသား သာမန္ နိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ကိုင္သူမ်ားအား ရက္ (၃၀) ေနထိုင္ခြင့္ျပဳမည္ ျဖစ္ၿပီး ေနခြင့္ သက္တမ္း တိုးျမႇင့္ေပးရန္ ေလၽွာက္ထားျခင္းကို ခြင့္ျပဳမည္ မဟုတ္ပါ၊

(ဃ) Package Tour ႏွင့္ FIT (Free Independent Traveler) မ်ားကို ဗီဇာ ကင္းလြတ္ခြင့္ျဖင့္ ဝင္ခြင့္ျပဳမည္ ျဖစ္ပါသျဖင့္ မည္သည့္ဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္း၊ ခရီးသြား ကုမၸဏီတို႔၏ ေထာက္ခံခ်က္မၽွ တင္ျပရန္ မလို၊ သို႔ရာတြင္ အလည္အပတ္ ခရီးစဥ္ အတြက္သာ ဝင္ေရာက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ခရီးသည္မွ တာဝန္ခံရမည္၊

(င) ျမန္မာနိုင္ငံ၏ တည္ဆဲ ဥပေဒ၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို ေလးစား လိုက္နာရမည္၊

(စ) လုံျခဳံေရးအရ ကန္႔သတ္ထားေသာ နယ္ေျမမွအပ နိုင္ငံျခားသား မ်ား သြားလာခြင့္ ရွိသည့္ ေနရာမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ သြားလာနိုင္သည္၊

(ဆ) ျပည္ဝင္ ဗီဇာ ကင္းလြတ္ခြင့္ျဖင့္ ဝင္ေရာက္ရန္ ဆိုက္ေရာက္လာသူ တို႔သည္ သက္ဆိုင္ရာ လုံျခဳံေရးဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ လူဝင္မွု ႀကီးၾကပ္ေရး ဦးစီးဌာန တို႔မွ စိစစ္ၿပီး ဝင္ခြင့္ မျပဳနိုင္သူ ျဖစ္လၽွင္ ဝင္ေရာက္ခြင့္ကို ျငင္းပယ္ျခင္း ခံရမည္၊

(ဇ) မည္သည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဝင္/ထြက္ေပါက္မွ မဆို ျပန္လည္ ထြက္ခြာနိုင္သည္၊