ခ်င္းျပည္နယ္ရွိ ဟားခါးႏွင့္ ပလက္ဝၿမိဳ႕တို႔တြင္ စက္မႈဇုန္မ်ား တည္ေထာင္မည္
Recent News


ခ်င္းျပည္နယ္ရွိ ၿမိဳ႕ႀကီးႏွစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္သည့္ ဟားခါးႏွင့္ ပလက္ဝၿမိဳ႕တို႔တြင္ စက္မႈဇုန္မ်ား
တည္ေထာင္မည္ျဖစ္ရာ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဖိတ္ေခၚမည္ဟု ခ်င္းျပည္နယ္
လွ်ပ္စစ္၊ စက္မႈႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဦးဆလိုင္းအိုက္ဇက္ခင္ က
ျမန္မာတိုင္း(မ္)ကို ေျပာသည္။

လတ္တေလာတြင္ အဆိုပါၿမိဳ႕နယ္ႏွစ္ခု၌ စက္မႈဇုန္တည္ေဆာက္ႏိုင္ေရးအတြက္
ျဖစ္ႏိုင္ေျခပဏာမ ေျမျပင္ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး ရလဒ္အေပၚမူတည္၍
စီမံကိန္းေရးဆြဲသြားမည္ဟု ၄င္းက ဆုိသည္။

စီမံကိန္းတြင္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံရန္ စိတ္ဝင္စားသူမ်ား၊ လာေရာက္ေလ့လာမႈမ်ား၊ ျပည္နယ္
အစိုးရႏွင့္ လာေရာက္ေတြ႕ဆံုေျပာဆိုမႈမ်ား ရွိေနၿပီး ဆက္လက္၍လည္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား၊
Developer မ်ား ဖိတ္ေခၚသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုလက္ရွိတြင္ ျပည္တြင္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို
ဖိတ္ေခၚထားၿပီး ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒႏွင့္အညီ
လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

''ပိုႀကီးတဲ့ကိစၥေတြအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပိုႀကီးမယ္။ တခ်ဳိ႕က ၿမိဳ႕ျပအဆင့္နဲ႔ အေသးစား၊
အလတ္စားေတြအတြက္ကိုေတာ့ Developer အေနနဲ႔ ေဆာင္ရြက္တာရွိမယ္။ ေသခ်ာတာ
တစ္ခုက အစိုးရဘတ္ဂ်က္နဲ႔ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဘယ္လိုမွမလုပ္ႏုိင္ဘူး''ဟု ဦးဆလိုင္း
အိုက္ဇက္ခင္ က ေျပာသည္။

အစိုးရဘတ္ဂ်က္ျပင္ပက ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အစိုးရ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည့္ပမာဏထက္
ပိုလြန္ေသာ ပမာဏႀကီးသည့္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈႀကီးမ်ားကို PPP စနစ္ျဖင့္ Developer မ်ားကို
လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းက ေျပာသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ အလုပ္လက္မဲ့မ်ားၿပီး ယင္းျပႆနာ ေျဖရွင္းႏိုင္ေရးမွာ ပုဂၢလိကက႑
အားေကာင္းမွသာ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာ ေပၚေပါက္လာမည္ျဖစ္ရာ
ပုဂၢလိကက႑ အားေကာင္းေစမႈမ်ားကို ျပည္နယ္အစိုးရက လုပ္ေဆာင္ေပးေနသည္ဟု
ဦးဆလိုင္းအိုက္ဇက္ခင္ က ေျပာသည္။

ထိုသို႔ စက္မႈဇုန္တည္ေထာင္ရန္အတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ဖိတ္ေခၚေနသကဲ့သို႔
တစ္ဖက္ကလည္း ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ လွ်ပ္စစ္က႑၊ ၿမိဳ႕ျပက႑ႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈက႑
မ်ားတြင္လည္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလိုသူမ်ားကို ဖိတ္ေခၚေနေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔ဖိတ္ေခၚခဲ့မႈမ်ားေၾကာင့္ ယခုအခါ အခ်ဳိ႕က႑မ်ားတြင္ ပဏာမေျမျပင္ဆန္းစစ္ခ်က္
လုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း လက္ရွိတြင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုႏုိင္ျခင္းမရွိေသးဘဲ
ေသခ်ာပါက အသိေပးထုတ္ျပန္မည္ဟု သိရသည္။


Source : mmtime