ကမၻာ့ဘဏ္က ျမန္မာကုိ စီမံကိန္း ၂၄ ခုျဖင့္ ကန္ေဒၚလာ ႏွစ္ဘီလ်ံေက်ာ္ ေထာက္ပံ့ထား
Recent News


ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ေဆာင္မႈ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ကမၻာ့ဘဏ္၏ကူညီမႈသည္
ကန္ေဒၚလာ ႏွစ္ဘီလ်ံေက်ာ္ ရွိထားၿပီးျဖစ္သည္ဟု ကမၻာ့ဘဏ္က ဇူလုိင္ ၄ ရက္က
ထုတ္ျပန္လုိက္သည္။

ကမၻာ့ဘဏ္သည္ ယခုႏွစ္ဇြန္လအထိ အာဆီယံေဒသတြင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈနိမ့္က်ဆဲ ႏုိင္ငံ
သုံးႏုိင္ငံျဖစ္ေသာ လာအုိ၊ ကေမၻာဒီးယားႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတုိ႔၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း ၄၃ ခု
အတြက္ ကန္ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၇ ဘီလ်ံ ေထာက္ပံ့ခဲ့သည့္အနက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏စီမံကိန္း
၂၄ ခုပါဝင္ခဲ့သည္။ အဆုိပါစီမံကိန္း ၂၄ ခု ေထာက္ပံ့ေငြသည္ ကန္ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ဝ၈
ဘီလ်ံျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္သုိ႔ ကူးေျပာင္းလ်က္ရွိၿပီး ေဒသတြင္းႏုိင္ငံမ်ား
အပါအဝင္ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား ပုိမုိခ်ဲ႕ထြင္ေနသည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ားေၾကာင့္
ကမၻာ့ဘဏ္အေနျဖင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈကုိ ပုိမုိျမႇင့္တင္လ်က္ရွိသည္ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္
ေဖာ္ျပထားသည္။

''လတ္တေလာအေနအထားမွာ လာအုိ၊ ကေမၻာဒီးယားနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံတုိ႔ဟာ အေရွ႕အာရွ
ေဒသရဲ႕ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈႏႈန္း အျမန္ဆုံးတုိင္းျပည္ေတြထဲမွာ ပါဝင္ေနပါတယ္။ ဒီႏုိင္ငံေတြရဲ႕
တစ္ႏုိင္ငံခ်င္းစီအလုိက္ သေဘာတူညီထားတဲ့ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈလုပ္ငန္း အစီအစဥ္
ေတြအရ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကုိ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားသြားမွာပါ''ဟု သုံးႏုိင္ငံဆုိင္ရာ
ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးအျဖစ္ တာဝန္ခန္႔အပ္ခံရသူ မစၥဂုိးလ္စတိန္းက ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေျပာ
ထားသည္။

ကမၻာ့ဘဏ္အေနျဖင့္ ယခု ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း သုံးႏုိင္ငံကုိ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈမ်ားတြင္
ကေမၻာဒီးယားႏုိင္ငံ၏ စီမံကိန္း ၁၂ ခုအတြက္ ကန္ေဒၚလာ ၂၄၃ သန္းႏွင့္ လာအုိႏုိင္ငံ၏
စီမံကိန္း ၁၈ ခုအတြက္ ကန္ေဒၚလာ ၄၃၇ သန္းကုိ ေထာက္ပံ့ခဲ့သည္။

ကမၻာ့ဘဏ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ မူေဘာင္မ်ားကုိ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္က
စတင္ကာ သေဘာတူညီခဲ့သည္။ ၄င္းသေဘာတူညီခ်က္အရ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈတုိက္ဖ်က္ေရး၊
စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ၏ ရလဒ္မ်ားကုိ ျပည္သူတုိင္းမွ်တစြာ ခံစားခြင့္ရရွိေရးအခ်က္
မ်ားတြင္ ကမၻာ့ဘဏ္က ဘ႑ာေရး၊ နည္းပညာ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား ေပးအပ္သြားရန္
သေဘာတူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

လာမည့္ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း၌လည္း ကမၻာ့ဘဏ္၏ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရန္ပုံေငြမွ
ကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၂ ဘီလ်ံရွိ ဘ႑ာေရးအကူအညီမ်ား၊ နည္းပညာႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္
အကူအညီမ်ား ထပ္မံရရွိသြားမည္ျဖစ္သည္ဟုလည္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။ ထုိ႔အတူ
ကမၻာ့ဘဏ္အုပ္စု၏ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္သည့္ IFC ႏွင့္ MIGA ( Multilateral Investment
Guarantee Agency ) တုိ႔၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆုိင္ရာ လုိအပ္ခ်က္မ်ားအရ ေငြေၾကးအကူ
အညီမ်ားကုိ ထပ္မံရရွိႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။


Source : mmtime