စီးပြားေရးႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ ျပပြဲႀကီး ျပဳလုပ္မည္။
Recent News


စီးပြားေရးႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ျပပြဲႀကီးကို ဇူလိုင္၁၅ ရက္ႏွင့္ ၁၆ ရက္တြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမတြင္
ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထီးလိႈင္ရွင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြေရးမွ မန္ေနးဂ်င္း
ဒါ႐ိုက္တာ ကိုဝမ္းထက္ေအာင္က ယခုလ ၇ ရက္က ေျပာသည္။

''အလုပ္အကိုင္အတြက္ အခမဲ့ လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားလို႔ ရပါတယ္။ လိုအပ္တဲ့ စာရြက္စာတမ္းေတြ
ျပည့္စံုေအာင္ေတာ့ ယူလာရမွာပါ''ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

စီးပြားေရးႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ျပပြဲတြင္ ကုမၸဏီေပါင္း ၃ဝ ေက်ာ္ လာေရာက္ျပသၿပီး အလုပ္အကိုင္
အခြင့္အလမ္းမ်ားရရွိေအာင္ ဖန္တီးေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကိုဝမ္းထက္ေအာင္က ေျပာသည္။

''အလုပ္အကိုင္အေနနဲ႔ မန္ေနဂ်ာကေနအေထြေထြဝန္ထမ္းအထိ ရေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးမွာပါ''ဟု ၄င္းက
ေျပာသည္။

စီးပြားေရးႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ျပပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ေပးျခင္းျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေစ်းကြက္ခ်ဲ႕ထြင္ႏိုင္ျခင္း၊
လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေနသူမ်ား ေတြ႕ဆံုႏိုင္ျခင္း၊ အလုပ္အကိုင္မ်ား ရရွိႏိုင္ျခင္း
အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားရရွိႏိုင္ေၾကာင္း ကိုဝမ္းထက္ေအာင္က ေျပာသည္။

စီးပြားေရးႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ျပပြဲႀကီးႏွင့္အတူ ကုမၸဏီတည္ေထာင္ျခင္း၊ သက္တမ္းတိုးျခင္း၊
ထုတ္ကုန္၊ သြင္းကုန္လုပ္ငန္း မွတ္ပံုတင္ျခင္း၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလွည့္လည္ေရး လိုင္စင္
မွတ္ပံုတင္ျခင္း၊ ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္းဝင္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံျခားေငြစာရင္း ဖြင့္လွစ္ေပးျခင္း၊ ကုန္
အမွတ္တံဆိပ္၊ လုပ္ငန္းတံဆိပ္၊ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမွတ္ပံုတင္ျခင္း၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းေရးရာ
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုလည္းလုပ္ေဆာင္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းက ေျပာသည္။


Source : mmtime