လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အလားအလာ ေကာင္းေနဆဲ
Recent News


ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ MIC သည္ ယခု ၂ဝ၁၇–၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္
ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကုိ 'ကန္'ေဒၚလာေျခာက္ဘီလ်ံ လ်ာထားသည္။

ယခုဘ႑ာႏွစ္ ဇူလုိင္ ၁၁ ရက္ေန႔အထိ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈသည္ 'ကန္'ေဒၚလာ
၂ ဒသမ ၇ ဘီလ်ံေက်ာ္ ဝင္ေရာက္ထားသည္။ ထုိ႔အတူ သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္
'ကန္'ေဒၚလာ၁၂၇ သန္းေက်ာ္ အသစ္ထပ္မံဝင္ေရာက္ထားျခင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ
လုပ္ငန္းအေဟာင္းမ်ားက 'ကန္'ေဒၚလာ၂၂၁ သန္း ေက်ာ္ထပ္မံတုိးျမႇင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ
ထားျခင္းမ်ားလည္း ရွိေနသည္။

ထုိ႔အတြက္ ယခုဘ႑ာႏွစ္ ေလးလမျပည့္မီ ကာလအတြင္း ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈသည္
'ကန္'ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၁ ဘီလ်ံေက်ာ္ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ ၄င္းပမာဏသည္ ယခုဘ႑ာႏွစ္
အတြင္း ဝင္ေရာက္ရန္လ်ာထားေသာပမာဏ၏ ၅ဝ ရာခုိင္ႏႈန္း ျဖစ္သည္။

'' လက္ရွိေလးလတာ အေနအထားမွာ ကန္ေဒၚလာသုံးဘီလ်ံကုိ ရထားၿပီ ျဖစ္တဲ့အတြက္
လ်ာထားခ်က္က ျပည့္သြားမွာပါ။ ဘ႑ာႏွစ္ကုန္ဖုိ႔ကလည္း ရွစ္လေလာက္က်န္ေနေသး
ေတာ့ အမ်ားႀကီး အလားအလာရွိပါတယ္။ လ်ာထားခ်က္ရဲ႕ ဘယ္ေလာက္ကုိ ေက်ာ္သြား
မယ္ဆုိတာကုိသာ မမွန္းႏုိင္တာျဖစ္ပါတယ္''ဟု ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈ
ဦးစီးဌာန ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးစန္းျမင့္က ေျပာသည္။

ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည္ ၂ဝ၁၆–၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၂ဝ၁၅–၁၆ ဘ႑ာႏွစ္
ေအာက္ 'ကန္'ေဒၚလာ သံုးဘီလ်ံနီးပါး က်ဆင္းခဲ့သည္။ ဦးသိန္းစိန္ အစုိးရ၏ တာဝန္ယူမႈ
ေနာက္ဆုံးသက္တမ္းျဖစ္ေသာ ၂ဝ၁၅–၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈသည္
'ကန္'ေဒၚလာ ၉ ဒသမ ၄၈ ဘီလ်ံအထိ ဝင္ေရာက္ခဲ့သည္။ ယခုအစုိးရ တာဝန္ယူစ
၂ဝ၁၆–၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၆ ဒသမ ၆၄ ဘီလ်ံသာ ဝင္ေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္
ခန္႔မွန္လ်ာထားခ်က္ျဖစ္သည့္ ေျခာက္ဘီလ်ံ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ကုိမူ ျပည့္မီခဲ့သည္။

ယခု ၂ဝ၁၇–၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ေလးလအတြင္း လ်ာထားခ်က္၏၅ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ
ရွိလာေနျခင္းက အစုိးရသစ္အတြက္ အလားအလာေကာင္း တစ္ရပ္သုိ႔ ခ်ဥ္းကပ္လာ
ႏုိင္ျခင္းျဖစ္သည္။

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအမ်ားဆုံးက႑ႏွင့္ ႏုိင္ငံမ်ား

ႏွစ္အလုိက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအရဆုိပါက စစ္အစုိးရ ေနာက္ဆုံး တာဝန္ယူခဲ့သည့္
၂ဝ၁ဝ–၁၁ ဘ႑ာႏွစ္ သည္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဝင္ေရာက္မႈ အမ်ားဆုံး စံခ်ိန္တင္ႏွစ္
ဟုဆုိရမည္။ ထုိႏွစ္က စစ္အစုိးရႏွင့္ ဦးသိန္းစိန္ အစုိးရတုိ႔ၾကား အကူးအေျပာင္းကာလ
ႏွစ္လည္းျဖစ္သည္။ ၄င္းဘ႑ာႏွစ္တြင္ စုစုေပါင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏသည္'ကန္'ေဒၚလာ
၁၉ ဒသမ ၉၉၈ ဘီလ်ံေက်ာ္ ရွိခဲ့သည္။

 ဥပေဒသစ္မူႏွင့္ တုိးလာႏုိင္သည့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒသစ္ကုိ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာက စတင္ျပ႒ာန္း
ခဲ့သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ၄င္းဥပေဒသစ္ႏွင့္အညီ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ခြင့္ျပဳျခင္းကုိ ယခု ဇူလုိင္လမွ
စတင္လုပ္ကုိင္ႏုိင္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဥပေဒသစ္အရ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းမ်ား ခြင့္ျပဳရာတြင္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္လုပ္ငန္းမ်ားက ခြင့္ျပဳျခင္းကုိလည္း မၾကာမီ စတင္ေဆာင္ရြက္
လာေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ၄င္းအခ်က္သည္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံလုိသူမ်ားအတြက္ ပုိမုိလြယ္ကူလာ
ေစႏုိင္သည့္အခ်က္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ယခုဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတုိးျမႇင့္
လာေစမည့္ အလားအလာေကာင္းမ်ားအျဖစ္ ရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။

''မၾကာခင္မွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းေတြကုိ ခြင့္ျပဳမိန္႔ေပးႏုိင္တာနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔
တုိင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ေတြကုိ လုပ္ပုိင္ခြင့္ကုိ ေပးေတာ့မွာပါ။
အဲဒီအတြက္လည္း တရားဝင္ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ေတြ မၾကာခင္လုပ္ေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။
ဒီလုိျဖစ္လာရင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းေတြအတြက္ ပုိၿပီးျမန္ဆန္လာမွာျဖစ္ပါတယ္''ဟု
ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ဦးစန္းျမင့္က ေျပာသည္။

တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္မ်ားသည္ 'ကန္'ေဒၚလာငါးသန္း
အထိႏွင့္ က်ပ္ေငြ ေျခာက္ဘီလ်ံအထိရွိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ခြင့္ျပဳမိန္႔ ထုတ္ေပး
ႏုိင္ခြင့္ရွိမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အတူ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒသစ္၏ ပုဒ္မ ၃၆ အရ ကန္႔သတ္
ထားသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားမွအပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ခြင့္ျပဳမိန္႔ထုတ္ေပးခြင့္ရွိျခင္း
လည္းျဖစ္သည္။

လက္ရွိတြင္မူတြင္ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕အသီးသီးကို တုိင္းေဒသႏွင့္ ျပည္နယ္အစုိးရ
တာဝန္ရွိသူမ်ားျဖင့္ ျပန္လည္ ဖြဲ႕စည္းထားၿပီးျဖစ္သည္။

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒသစ္၏ ပုဒ္မ ၃၆ တြင္မူ ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာက်သည့္
လုပ္ငန္းမ်ား၊ မတည္ေငြ အရင္းအႏွီးႀကီးမားသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္
ေဒသခံ လူထုအေပၚအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ႀကီးမားေစသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံပုိင္ေျမႏွင့္
အေဆာက္အအုံမ်ားကုိ အသုံးျပဳမည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ စိစစ္ရန္အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္မွ တာဝန္ေပးအပ္သည့္
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ထံတြင္သာ
အဆုိျပဳခ်က္ ေတာင္းခံလုပ္ကုိင္ရမည္ဟု သတ္မွတ္ထားသည္။

ထုိ႔ျပင္ အစုိးရအဖြဲ႕သည္ လယ္ယာက႑ စုိက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈ၊ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္စုိက္ပ်ဳိးေရး
အေျခခံ တန္ဖုိးျမႇင့္ထုတ္ကုန္မ်ား၊ တိရစၧာန္ေမြးျမဴျခင္းႏွင့္ ေရထြက္ပစၥည္း ေမြးျမဴ
ထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ ပုိ႔ကုန္ျမႇင့္တင္ႏုိင္မည့္လုပ္ငန္းမ်ား၊ သြင္းကုန္အစားထုိး
ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးက႑ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ေထာက္ပံ႔
ပုိ႔ေဆာင္ေရးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ပညာေရးဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား၊ က်န္းမာေရး
ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ တန္ဖုိးနည္းအိမ္ရာ ေဆာက္လုပ္ငန္းျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္
စက္မႈၿမိဳ႕ေတာ္ တည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ဦးစားေပး စီးပြားေရး
လုပ္ငန္းမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္။

၄င္းအခ်က္မ်ားသည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ားစြာ
ရွိေနသျဖင့္ ယခုဘ႑ာႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပုိမုိတုိးဝင္လာႏုိင္ဖြယ္ ရွိေနသည္။

'' အဓိကအခ်က္က တုိင္းျပည္မွာ ဘာေတြလုိအပ္လဲ၊ နံပါတ္ ၁ ကေတာ့ လွ်ပ္စစ္၊ ၂
ကေတာ့ သယ္ယူပုိ႔ ေဆာင္ေရးက႑၊ ေနာက္ၿပီး သြင္းကုန္အစားထုိးျခင္း၊ ပုိ႔ကုန္ျမႇင့္
တင္ျခင္း ဒါေတြက အေရးတႀကီးလုိပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ၆ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ေသာ
အလုပ္သမားေတြဟာ ေက်းလက္ေဒသေတြမွာ ေနထုိင္ၾကတာျဖစ္တယ္။ လယ္ယာ
စုိက္ပ်ဳိးေရးက႑၊ တိရစၧာန္ေမြးျမဴေရးက႑ စသျဖင့္ေတြ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဝင္လာဖုိ႔
လုိပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးက႑ ဒါေတြကလည္း တုိင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးဖုိ႔
အတြက္ အေရးတႀကီးလုိတဲ့ က႑ေတြျဖစ္ပါတယ္။ စက္မႈလုပ္ငန္းေတြ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာဖို႔
အတြက္ ကလည္း စက္မႈၿမိဳ႕ေတာ္ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းေတြလုိပါတယ္။ ဒါေတြ
တည္ေဆာက္ၿပီးေတာ့မွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြဟာ လြယ္လြယ္ကူကူဝင္ေရာက္ႏုိင္မွာျဖစ္ပါ
တယ္။ ေနာက္ၿပီး ဝင္ေငြနိမ့္ပါးတဲ့ သူေတြအတြက္တန္ဖုိးနည္းအိမ္ရာစီမံကိန္းေတြ
လုိပါတယ္။ အဲဒီလုိ လုပ္ငန္းေတြမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြ ဝင္ေရာက္လာဖုိ႔ အထူးဖိတ္ေခၚ
ထားတာျဖစ္ပါတယ္''ဟု ဦးစန္းျမင့္က ေျပာသည္။


Source : mmtimes