သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၇ ဘီလီယံေက်ာ္ ၀င္ေရာက္ထား
Recent News


သီလ၀ါအထူးစီးပြား ေရးဇုန္တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ကန္ ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၇ ဘီလီယံေက်ာ္ ၀င္ေရာက္ထားၿပီး အပုိင္း(က) ၌ ကုမၸဏီ ၁၀ ခုအတြက္သာ ေျမငွားရန္ေျမကြက္က်န္ရွိေတာ့ေၾကာင္း ျမန္မာ-ဂ်ပန္ သီလ၀ါဖံြ႕ၿဖိဳးေရး ကုမၸဏီ(MJTD) ဥကၠ႒ႏွင့္ အမႈ ေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ မစၥတာရန္ႏုိင္ တာကာရွိက ေျပာသည္။

 သီလ၀ါ အထူးစီးပြားဇုန္ သည္ ေဒသတြင္း ႏုိင္ငံမ်ားရွိ ေအာင္ျမင္ေနသည့္ စက္မႈဇုန္မ်ား ထက္ ပိုမိုေအာင္ျမင္ေနၿပီး ယင္း စက္မႈဇုန္မ်ားထက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ မႈသည္ ေလးဆခန္႔ပိုမို၀င္ေရာက္ ေနေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။


လက္ရွိတြင္ သီလ၀ါအထူး စီးပြားေရးဇုန္ကို အပုိင္း(က)အ တြင္း ေျမဧရိယာဟက္တာ ၄၀၀ ႏွင့္ အပိုင္း(ခ)အတြက္ ေျမဧရိ ယာဟက္တာ ၁၀၀ အေကာင္အ ထည္ေဖာ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ အ ပိုင္း(က)စီမံကိန္းသည္ ေဖာ္ေဆာင္ ၿပီးျဖစ္ၿပီး အပိုင္း(ခ) စီမံကိန္းမ်ားသည္ ၂၀၁၈ အတြင္း အၿပီးတည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆုိသည္။


သီလ၀ါအထူးစီးပြားဇုန္အ ပိုင္း(က)၌ လက္ရွိတြင္ကုမၸဏီ ၇၉ ခုႏွင့္ အပိုင္း(ခ)၌ ကုမၸဏီ ငါးခုစုစုေပါင္းကုမၸဏီ ၈၄ ၀င္ေရာက္ ထားေၾကာင္း မစၥတာရန္ႏုိင္တာ ကာရွိက ေျပာသည္။


၀င္ေရာက္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသုံးပစၥည္းမ်ား၊ သံခ်ည္သံေကြး၊ ေမာ္ေတာ္ကားအပိုပစၥည္းထုတ္ လုပ္ေရး၊ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းထုတ္ လုပ္ေရးႏွင့္ လယ္ယာလုပ္ငန္း သုံးပစၥည္းထုတ္လုပ္ေရးတို႔ လာ ေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ထားေၾကာင္း အဆုိပါကုမၸဏီမွ သိရသည္။


‘‘ဒီေျမမွာ ဘာစီမံကိိန္းလုပ္ မယ္လုိ႔ မေျပာတဲ့သူကို ေျမမ ေရာင္းပါဘူး။ အလုပ္အကုိင္အ ခြင့္အလမ္းေပးႏုိင္မည့္ ကုမၸဏီ ကို အဓိကထား ေရာင္းပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ကို ထိခုိက္ႏုိင္မည့္ ကုမၸဏီကို လည္း မေရာင္းပါဘူး’’ဟု မစၥတာ ရန္ႏုိင္တာကာရွိက  ေျပာၾကားသည္။


သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ တစ္ခုလုံးတြင္ စတင္အေကာင္ အထည္ေဖာ္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၅ စက္ တင္ဘာမွ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ စုစု ေပါင္းကန္ ၁ ဒသမ ၇ ဘီလီယံဖိုး ၀င္ေရာက္ထားေၾကာင္း ကုမၸဏီဘက္က ထုတ္ျပန္ထားသည္။ ယင္းတုိ႔အနက္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈအပိုင္းတြင္ ကန္ေဒၚလာ သန္း ၇၇၀ ေက်ာ္၊ ပို႔ကုန္၊ သြင္းကုန္တြင္ ကန္ေဒၚလာသန္း ၁၂၀ ေက်ာ္၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးက႑တြင္ သန္း ၇၀ ေက်ာ္၊ ၀န္ေဆာင္မႈတြင္ သန္း ၅၀ ေက်ာ္ႏွင့္ အိမ္ရာက႑ တြင္ သန္း ၃၀ ေက်ာ္၀င္ေရာက္ ထားသည္။


MJTD သည္ ျမန္မာဘက္ မွ ရွယ္ယာ ၅၁ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ဂ်ပန္ ဘက္မွ ရွယ္ယာ ၄၉ ရာခိုင္ႏႈန္းပါ၀င္ထားသည့္ ကုမၸဏီျဖစ္သည္။ ျမန္မာဘက္တြင္ ပုိင္ဆုိင္သည့္ ရွယ္ယာ ၅၁ ရာခိုင္ႏႈန္း၌ အစုိးရ ပုိင္ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခဲြမႈ ေကာ္မတီႏွင့္ MTSH  ကုမၸဏီတို႔ပါ၀င္ၿပီး ဂ်ပန္ဘက္ တြင္ MMS Thilawa Developm -ent ကုမၸဏီႏွင့္ JICA တို႔က ပါ ၀င္သည္။


လက္ရွိတြင္ ရန္ကုန္မွ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္သို႔ သြား သည့္လမ္းကို ဂ်ပန္ယန္းေငြ ၄ ဘီလီယံေက်ာ္ (ကန္ေဒၚလာ ၄၂သန္းခန္႔) ကုန္က်ခံကာ ေလးလမ္းသြားလမ္းမအျဖစ္ အဆင့္ျမႇင့္တင္မည္ျဖစ္သည္။


အဆုိပါ လမ္းအဆင့္ျမႇင့္ တင္ျခင္းအတြက္ JICA (ဂ်ပန္အ ျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ေရးေအဂ်င္စီ)ထံမွ ေခ်းေငြ ယူေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး တစ္ႏွစ္ခဲြအတြင္း အၿပီးေဆာင္ရြက္မည္ ဟု JICA က ၾသဂုတ္ ၂ ရက္တြင္ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။


Source : 7daydaily