စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ရန္ အလြယ္ကူဆံုးႏုိင္ငံမ်ား စာရင္းတြင္ ျမန္မာအဆင့္ ထပ္မံက်ဆင္း
Recent News


ကမၻာ႔ဘဏ္က ႏွစ္စဥ္ ထုတ္ျပန္သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ ကိုင္ရန္ အလြယ္ကူဆံုးႏုိင္ငံမ်ား (Doing Business)စာရင္းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အဆင့္သတ္မွတ္ ခ်က္(၁၇၀)သို႔ ေရာက္ရွိၿပီး ယခင္ႏွစ္ထက္ အဆင့္သံုးဆင့္ က် ဆင္းခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္ပိုင္းက ထုတ္ ျပန္ခဲ့သည့္ ကမၻာ႔ဘဏ္၏စီးပြား ေရးလုပ္ကိုင္ရန္ အလြယ္ကူဆံုးစာရင္းတြင္ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၉၀ ပါဝင္ ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေအာက္တြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ အေရွ႕တီေမာႏွင့္ အာဖဂန္နစၥတန္ႏိုင္ငံတို႔  ရွိေန သည္။


ယခုႏွစ္ စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ ရန္ အလြယ္ကူဆံုးစာရင္းတြင္ အာဆီယံေဒသတြင္း ႏုိင္ငံမ်ားအ နက္ ျမန္မာႏိုင္ငံကဲ့သို႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအား နည္းသည့္ လာအိုႏုိင္ငံက အဆင့္ (၁၃၉) ႏွင့္ ကေမၻာဒီးယားႏုိင္ငံက အဆင့္ (၁၃၁) တို႔၌ အသီးသီးရပ္ တည္ေနသည္။


‘‘အစိုးရ အေနနဲ႔ Doing Business မွာ အဆင့္ျမန္ျမန္တက္ လာေအာင္ လုပ္ေပးဖို႔လိုတယ္။ ဒါမွ ႏုိင္ငံေရးမွာလည္း ျပည္သူယံု ၾကည္မႈပိုရလာမယ္’’ဟု စီးပြားေရးပညာရွင္ေဒါက္တာေအာင္ကုိကို က ေျပာသည္။


ႏုိင္ငံတကာမွ စီးပြားေရးလုပ္ ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တိုးျမႇင့္လာရန္ ကမၻာ႔ဘဏ္က ထုတ္ျပန္သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ရန္ အလြယ္ကူဆံုးစာရင္းသည္ အေရးပါေသာ အခ်က္အလက္တစ္ ခုျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။


စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ရန္ အ လြယ္ကူဆံုးစာရင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ ငံအေနျဖင့္ လုပ္ငန္း စတင္ရန္အလြယ္ကူဆံုးအဆင့္ (၁၄၆)၊ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑တြင္ (၆၆)၊ လွ်ပ္စစ္ရရွိမႈတြင္ (၁၄၉)၊ အခြန္ေပးေဆာင္မႈတြင္ (၁၁၉)၊ အရင္းအႏွီးနည္းသည့္ စီးပြားေရးမ်ားအတြက္ အကာအကြယ္ရရွိမႈတြင္ (၁၇၉) စသည္ျဖင့္ အဆင့္မ်ားေဖာ္ျပထားသည္။


စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ရန္အ လြယ္ကူဆံုးစာရင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို လာမည့္ သံုးႏွစ္အတြင္း အ ဆင့္(၁၀၀)ေအာက္ရရွိရန္ ႀကိဳးစားေနသည္ဟု ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြက ပုဂၢလိက စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုပြဲ၌ မၾကာခဏ ေျပာၾကားထားသည္။


စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္္ရန္ အလြယ္ကူဆံုးအဆင့္က်ဆင္းရျခင္း သည္ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိမႈ အေျခအ ေန၊ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑တြင္ ႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္ အခက္အခဲ မ်ားပါဝင္ၿပီး အျခားႏုိင္ငံမ်ားက လည္း စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ရန္ ပိုမိုလြယ္ကူေအာင္ ေဆာင္ရြက္လာ ျခင္းေၾကာင့္ဟု ေဒါက္တာေအာင္ ကိုကိုက ေျပာသည္။


Source : 7daydaily