ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး မူဝါဒ လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ကမာၻ႕ဘဏ္က အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၂၀၀ ထုတ္ေခ်း
Recent News


တိုင္းျပည္၏ အေသးစားစီးပြားေရးလုပ္ငန္း တည္ျငိမ္မႈရွိေစရန္ႏွင့္ ဘ႑ာေရးအင္အား ခုိင္မာမႈရွိေစရန္အတြက္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ကမၻာ့ဘဏ္တို႔သည္ ၾသဂုတ္ ၁၈ရက္က အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း၂၀၀တန္ ေခ်းေငြသေဘာတူညီခ်က္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္။


စီးပြားေရး ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို အရွိန္ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ယခုအႀကိမ္သည္ ကမၻာ့ဘဏ္မွ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈကို ပထမဦးဆံုးအၾကိမ္အျဖစ္ တိုက္ရိုက္ရရွိျခင္းျဖစ္သည္။


စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ ေငြတုိက္ဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ျဖစ္သူ ေဒၚႏြယ္ႏြယ္၀င္းႏွင့္ ျမန္မာ၊ ကေမၻာဒီးယားႏွင့္ လာအိုတို႔အတြက္ ကမၻာ့ဘဏ္မွ တာ၀န္ေပးအပ္ထားသည့္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး အယ္လီဂိုးလ္စတိန္းတို႔သည္ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ ဒုတိယ၀န္ၾကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္း၏ ေရွ႕ေမွာက္၌ အဆိုပါသေဘာတူညီခ်က္ကို လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။


အဆိုပါေခ်းေငြမ်ားကို အသံုးျပဳ၍ ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ ျမင့္တက္လာေသာ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ ျပသနာကို ေျဖရွင္းျခင္း၊ အစိုးရသံုးစရိတ္တြင္ အက်ိဳးရွိေအာင္ အသံုးခ်ျခင္းႏွင့္ အခြန္အတုတ္ စီမံခန္႔ခြဲေရးတို႔ကို  အားေကာင္းလာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း စသည့္က႑အသီးသီးတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ စီစဥ္ထားသည္။


“က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ မူ၀ါဒအရေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြဟာ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးမွာ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစျပီး ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏုိင္မယ္။ ျပီးေတာ့ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္၊ ပညာေရးနဲ႔ က်န္းမာေရးက႑ အသီးသီးတို႔ကို တိုးတက္ ျမင့္မားလာေအာင္ အကူအညီေပးႏုိင္မယ္လို႔ အျပည့္အ၀ယံုၾကည္ပါတယ္။ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမႈ ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ အလုပ္အကိုင္ အေျမာက္အျမားကို ဖန္တီးေပးႏိုင္မယ့္ အဆင့္အတန္းျမင့္မားတဲ့ ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈေတြ ၀င္ေရာက္လာေအာင္ဆြဲေဆာင္ႏုိင္ျပီး ဆင္းရဲသူဆင္းရဲသားေတြကို အခြင့္အလမ္းေတြပိုမို ေပးသြားႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက ေျပာခဲ့သည္။


ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးမူ၀ါဒ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ထဲတြင္ အခ်က္အခ်ာက်ေသာ က႑ႏွစ္ခုရွိေၾကာင္း သိရသည္။


အေသးစားစီးပြားေရးလုပ္ငန္း တည္ျငိမ္ေရးက႑သည္ အစိုးရေခ်းေငြစီမံခန္႔ခြဲေရး၊ ႏိုင္ငံေတာ္စီးပြားေရး စီမံကိန္းမ်ား၏ ဘ႑ာေရးစည္းမ်ဥ္း တိုးတက္လာေစေရးႏွင့္ ပိုမိုထိေရာက္ေသာ ခန္႔မွန္းေျခရသံုးေငြစာရင္း လုပ္ငန္းစဥ္ေဖာ္ေဆာင္ေရး စသည္ ့ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို အေထာက္အပံ့ေပးမည္ျဖစ္သည္။


ဘ႑ာေရးအင္အား ခုိင္မာမႈရွိေစေရးဆိုသည့္ က႑တြင္ အခြန္အတုတ္ေကာက္ခံမႈ တိုးျမွင့္ရန္၊ သဘာ၀ဓာတ္ ေငြ႕ အခြန္ဘ႑ာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ျမင့္မားလာေစရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ေငြးေၾကးစီမံခန္႔ခြဲမႈ အားေကာင္းလာေစရန္ စသည့္အခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္သြားရန္ ရည္ရြယ္ထားသည္။


“အစိုးရတစ္ရပ္ရဲ႕ အဓိကက်တဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြနဲ႔ ဦးစားေပးအစီအစဥ္ေတြကို အထေျမာက္သြားေစႏုိင္ဖုိ႔ အတြက္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈဟာ အလြန္ကိုအေရးပါပါတယ္” ဟု ဂိုးလ္စတိန္းက ေျပာခဲ့သည္။


“ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ စီးပြားေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈကို ေခတ္မီဆန္းသစ္ျခင္းနဲ႔ ပိုမိုအက်ိဳးျဖစ္ထြန္းတဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္အျဖစ္ တည္ေဆာက္ရာမွာ အခုလို ပထမဦးဆံုးအၾကိမ္အျဖစ္ တိုက္ရိုက္ေပးအပ္တဲ့   ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့ဟာ အကူအညီေပးႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု သူမက ေျပာခဲ့သည္။


“ဒါ့အျပင္ ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈေတြ အားေကာင္းလာေစဖို႔အတြက္ အေရးပါတဲ့က႑ျဖစ္တဲ့ စီးပြားေရးတည္ျငိမ္မႈကို ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္ဖုိ႔၊ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ အလုပ္အကုိင္ ဖန္တီးေပးႏိုင္ဖို႔၊ ျပည္သူ႔၀န္ေဆာင္မႈ က႑ေတြ တိုးတက္လာေစေရးအတြက္ ဘ႑ာေရးစီမံခ်က္ေတြ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ဖုိ႔ အစရွိတဲ့ အခ်က္ေတြ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖုိ႔ ယခုအေထာက္အပံ့က အကူအညီ ေပးႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု သူမက ဆက္ေျပာခဲ့သည္။


ႏုိင္ငံတကာဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖြဲ႕၏အစီအစဥ္ျဖစ္ေသာ ဝင္ေငြနိမ့္က်သည့္ ႏုိင္ငံမ်ားအတြက္ ဘဏ္မွေငြေၾကး ေထာက္ပံ့မႈစည္းမ်ဥ္းအရ ထိုေခ်းေငြသေဘာတူညီခ်က္ထဲတြင္ အတိုးမဲ့ႏႈန္းျဖင့္ ၃၈ ႏွစ္အတြင္း အရင္းအတိုင္း ျပန္ဆပ္ရမည္ဟု ျပဌာန္းထားသည္။


Source : www.mizzimaburmese.com