ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ထက္ဝက္ ရန္ကုန္သို႔စီးဆင္း
Recent News


လက္ရွိ ဘ႑ာႏွစ္ ကိုး လအတြင္း ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ကန္ေဒၚလာ ငါးဘီလီယံအနက္ ရန္ကုန္တုိင္းသို႔ ထက္ဝက္ေက်ာ္ ဝင္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ မႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီး ဌာန ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးသန္းေအာင္ေက်ာ္က ေျပာ ၾကားသည္။
မႏၲေလးတုိင္းက ဒုတိယအ မ်ားဆံုး ဝင္ေရာက္ၿပီး ကန္ေဒၚလာ၁ ဒသမ ၁ ဘီလီယံေက်ာ္ျဖစ္ သည္။ မြန္ျပည္နယ္သည္ ကန္ေဒၚလာ သန္း ၄၅၀ ခန္႔ျဖင့္ တတိယ အမ်ားဆံုးျဖစ္သည္။
တ႐ုတ္ကုမၸဏီ၏ ၉၉ မဂၢါ ဝပ္ထုတ္လုပ္မည့္ ခ်ီေဖြငယ္ေရ အားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းကို ဒီဇင္ဘာ အတြင္း ခြင့္ျပဳၿပီးေနာက္ ကခ်င္ ျပည္နယ္သည္ တနသၤာရီတိုင္း ေဒသႀကီးကို ေက်ာ္ျဖတ္၍ ႏုိင္ငံ ျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စတုတၳအမ်ား ဆံုး ဝင္ေရာက္သည့္ ျပည္နယ္ျဖစ္ လာေၾကာင္း ဦးသန္းေအာင္ေက်ာ္ က ေျပာသည္။
 အဆုိပါ စီမံကိန္းသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြက္ လက္ရွိ အစိုးရလက္ထက္တြင္ ပထမဆံုး ခြင့္ျပဳေသာ ကန္ေဒၚလာသန္း၂၅၀ တန္ စီမံကိန္းလည္း ျဖစ္သည္။
‘‘ႏုိင္ငံျခားသားကို ေရအား လွ်ပ္စစ္က႑မွာ ခြင့္ျပဳတာ ဦးဆံုးပါပဲ’’ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာ ၾကားသည္။
ယခုဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈ ဝင္ေရာက္မႈလံုးဝမရွိ ေသးသည့္ ျပည္နယ္သံုးခုသည္ ရခုိင္၊ ကယားႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ ျဖစ္သည္။
ယခု ဝင္ေရာက္သည့္ ႏုိင္ငံ ျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းမ်ား သည္ အဓိကကုန္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ ငန္းမ်ားျဖစ္ၿပီး လမ္းပန္းဆက္ သြယ္ေရးႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္ အအံုျပည့္စံုသည့္ ရန္ကုန္သို႔ အဓိကဝင္ေရာက္ျခင္းျဖစ္သည္။
ထပ္မံခြင့္ျပဳရန္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း ၁၉ ခု က်န္ရွိၿပီး ကန္ေဒၚလာ သန္း ၅၇၀ ေက်ာ္ဖိုးရွိေၾကာင္း ေကာ္မရွင္က ဆုိသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ အမ်ားဆံုး လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသည့္ ႏုိင္ငံသည္ စင္ကာပူျဖစ္ၿပီး ဒုတိယမွာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ နယ္သာလန္ႏွင့္ ကိုရီးယားႏုိင္ငံတုိ႔ အစဥ္လိုက္ရွိေနသည္။
၂၀၁၆-၂၀ ႏွစ္မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ႏွစ္စဥ္ ေဒၚလာ ေျခာက္ဘီလီယံ ဝင္ေရာက္ရန္ႏွင့္ ၂၀၂၁-၂၀၂၅ ႏွစ္မ်ားတြင္ ႏွစ္စဥ္ေဒၚလာ ရွစ္ဘီလီယံ ဝင္ေရာက္ရန္ ခန္႔မွန္းထားသည္။
၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ကန္ေဒၚလာ ၆ ဒသမ ၆ ဘီလီယံ၊ ၂၀၁၅-၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ကန္ ေဒၚလာ ၉ ဒသမ ၄ ဘီလီယံႏွင့္ ၂၀၁၄-၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ကန္ ေဒၚလာ ၈ ဘီလီယံေက်ာ္ ဝင္ ေရာက္ခဲ့သည္။
 

Sourced from 7DaysDaily